PARCEL·LES I SERVEIS ADDICIONALS

Disposem de 2 tipus de parcel·les de lloguer: de 30 metres quadrats i de 60 metres quadrats. S'estableix una quota inicial d'alta de 50€ en concepte de posada a punt de l'hort (terra adobada i sistema de reg individualitzat) que s'abonarà al moment de reserva de la parcel·la.

El temps mínim de durada del lloguer serà de 6 mesos. El pagament es farà per avançat mitjançant transferència bancària a la firma del contracte. Un mes abans de la finalització del contracte de lloguer podreu decidir prorrogar-lo 6 mesos més.

També disposem de serveis addicionals que pots contractar per fer el manteniment del teu hort.

SERVEIS INCLOSOS

Les parcel·les inclouen els serveis que es mostren a continuació:

REG INDIVIDUALITZAT

Instal·lació de punt de reg individual per a cada parcel·la

EINES DISPONIBLES

Eines d'ús compartit per a treballar la terra

ASSISTÈNCIA I CONSELLS

Assistència i consells per als teus dubtes. Tracte personalitzat

MANTENIMENT

Manteniment de les zones comunes en condicions òptimes

ESPAI D'OCI

A la teva disposició una zona d'oci i descans comuna

CURA I VIGILÀNCIA

L'hort està tancat i sempre hi ha un responsable

NORMATIVA

NORMES GENERALS

1. Horts Vila-seca és una empresa privada que lloga a particulars parcel·les privades de 30 m2 i 60 m2 aproximadament, destinats preferentment al cultiu d’agricultura ecològica.

2. L’ús dels horts serà exclusivament el cultiu agrícola d’hortalisses, verdures, flors, la producció de plantes ornamentals i hortícoles, quedant expressament prohibida qualsevol altra activitat, incloses la venda de productes als terrenys, emmagatzematge de qualsevol tipus o construcció de qualsevol obra de fàbrica.

3. El tipus d’agricultura a practicar serà preferentment ecològica. Només es podran aplicar productes fitosanitaris que disposin de l’autorització d'ús en jardineria domèstica i no estiguin classificats com a ús professional.

4. L’únic aspre permès per a les collites és la canya natural o la fusta tractada. No es permet l’ús d’altres materials com tubs de ferro.

5. No està permesa als horts la criança de cap tipus d’animal, ni la plantació d’arbres que formin tanca o privin el sol als horts veïns.

6. L’hort serà assignat a un únic titular que respondrà per l'incompliment de les seves obligacions.

7. L'accés als horts i zones comunes es limitarà a les persones autoritzades per l’arrendatari.

8. Està prohibit:

  • L’ús de l’hort com a residencia, temporal o permanent.
  • L'ús de foc en tota la finca.
  • Fer barbacoes dintre de la finca, excepte en l’espai destinat a l’efecte.
  • Instal·lar qualsevol tipus de tancat o element de separació amb els horts veïns ni la realització de cap classe d’obra que no sigui proporcionada o permesa expressament per la direcció.
  • Deixar lliures gossos o qualsevol altre animal dintre de la finca, per no molestar als veïns. Els gossos i animals domèstics hauran d’anar lligats i no podran restar sols a l’hort en absència de l’usuari, recollint-ne el mateix els excrements de l’animal.
  • La caça, captura d’ocells en viu, la tala d’arbres, eliminació de marges o causar qualsevol dany en la fauna i flora de l’hort.
  • El conreu de plantes psicotròpiques.
  • La instal·lació de bidons o altres contenidors per a acumular aigua, com a màxim es podrà tenir una reserva d’un bidó de 50 litres, enterrat i amb una tapa.

9. Els arrendataris han de comportar-se de manera respectuosa amb el medi ambient, amb els veïns i el personal de la finca.

10. Haurà de fer-se sempre un ús responsable tant de l’aigua com dels altres recursos naturals implicats al procès productiu.

11. La direcció posarà tots els mitjans per mantenir cert grau de seguretat a la finca però no es responsabilitzarà de robatoris, furts o pèrdua d’eines o cultius.

12. Totes les accions que l’arrendatari pretengui fer a la finca i que no siguin contemplades a aquesta normativa, hauran, prèvia la seva execució, de comunicar-les a la propietat qui donarà permís exprés per a que la seva realització es pugui dur a terme.

13. Extingit el contracte, per qualsevol causa, l’arrendatari perdrà el dret sobre els productes no recollits o allí emmagatzemats, quedant tot en benefici de la propietat, sense que per aquest motiu pugui ser-li exigida indemnització ni contraprestació, i tot allò al marge de les responsabilitats que se li puguin exigir a l’arrendatari pels danys i perjudicis causats.

 

NORMES SOBRE LES INSTAL·LACIONS

1. Els usuaris dels horts hauran de mantenir els horts i les instal·lacions en perfectes condicions de funcionament.

2. La zona d’horts comptarà amb uns serveis comuns pels usuaris dels horts, que estarà a càrrec del personal de la finca estan obligats a fer aquells un ús correcte dels mateixos.

3. L’arrendatari queda obligat a reparar o reposar aquells béns o equips que resultessin danyats o avariats per la seva culpa, negligència o mal ús.

4. Queda totalment prohibit circular per l’interior de l’hort amb vehicles a motor, excepte en la utilització d’eines agrícoles de motor.

5. Queda prohibit alterar els camins, les zones de pas entre les parcel·les, moure les fites i tanques delimitadores. L’arrendatari s’obliga a executar la seva feina dintre dels límits de l’hort llogat, sense extralimitar la seva activitat més enllà dels límits afitats de l’hort.

 

NORMES SOBRE AIGUA, CULTIUS I RESIDUS

1. És obligatori l’ús del reg per goteig a totes les parcel·les. L’arrendatari haurà de fer un ús responsable de l’aigua i es compromet a respectar, i controlarà el volum total de l’aigua consumida.

2. L’aigua és un bé comú que ha d’utilitzar-se responsablement. L’ús de l’aigua per a regar els cultius és gratuït, malgrat la propietat de la finca es reserva el dret a instaurar en el futur una quota per reg efectuat en el cas d’estimar que no es fa un ús correcte del mateix.

3. Queda totalment prohibit el cultiu de gespa ornamental i de qualsevol espècia ornamental d’altes exigències hídriques. Si es desitja utilitzar cultius ornamentals hauran d’estar adaptats a la climatologia de la zona, i de ser de baix contingut hídric.

4. Per a desfer-se de restes vegetals no s’empraran les cremes sota cap concepte, ni es llençaran als horts buits, o zones comuns o a la resta de la finca. Cas que no es puguin compostar i hauran de ser retirades pel propi arrendatari, sota el seu cost i responsabilitat.

5. Les deixalles generades a l’hort es dipositaran als punts habilitats.

6. La neteja dels aparells utilitzats per a l'aplicació de productes fitosanitaris es realitzarà dins la mateixa parcel·la de l'arrendatari.

7. No es permet l’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, ja sigui dins o fora de l’hort, així com aportar objectes (plàstics, metalls, contenidors, mobiliari, etc.) aliens a la funció de l’hort i susceptible d’alterar l’estètica de l’hort, amb l’única excepció de l’acumulació de residus vegetals per a l’elaboració del compost.